Kategoriler
Güncel Özel Dosya

HER BEŞER İSLAM FITRATI ÜZERE DOĞAR

Işığın kaynağı vardır güneş ve o gibi yıldızlar. Karanlığın ise bir kaynağı yoktur.. Karanlık ışığa mani olunca zuhur eden arızi haldir.. Aynı şekilde, alemde de ademde de mutlak hayır ve nizam vardır, ahenk vardır, mutlak şer ve anarşi yoktur.. Şer, hayra mani olunduğunda zuhur eder.. Yani son tahlilde hepsi Allah’ın ilmi dahilinde ve iradesi ile kudreti ile izni ile olur ama; şerri, kötülükleri cüz’i iradeli insanlar ve cinler eliyle, o sebeb-i vesileyle halk eder..

Ayetin tabiri ile dersem Nesil (Adem) de Ekin (Alem) de Allah tarafından tertemiz fıtrat ile mutlak hayır üzere halk edilir. Her insan veliyullah bir kul olma, kâmil bilge bir kul olma temayülü ile tertemiz ve günahsız yaratılır. Ancak bu islam fıtratı kuvveden fiile çıkar ya da çıkmadan ölüp gideriz, o ayrı. Yani tabiri caizse potansiyel kinetiğe dönüşür veya dönüşemez. Budur ahirinde helak veya saadete götüren sebeb-i vesile.. Maden gibi düşünülürse, zayi edilir veya keşfedilip işlenir, kıymetlenir..

Tüm mahlukat ve işleri, ilk ve son tahlilde Allah’ın ilim, irade ve kudretine tâbidir.. Külli ilim ve irade ve kudret sahibi O’dur. Kuluna cüz’î ilim ve irade ve güç vermiştir. Ve elbette bu dahi yine O’nun hükümranlığı altındadır. Kul bir hayra ya da şerre niyet eder, Allah da dilerse ona o işi yaratır. İmtihan ve Hikmet vardır. Ahirinde hesap vardır.. Bazı alimler bunu tevfîk ve hızlan tabirleri ile tarif etmişlerdir. Yani kul bir hayrı murad eder ve ona icabet eder Hak teâlâ, tevfik eyler yani yardım eder. Kul bir şerre karar verir, onu kendi iradesi ile başbaşa bırakır, o da izin ve irade dahilinde gider şerri işler, hızlan da budur denebilir. Ehli Sünnet alimleri; Selefî, Maturudî, Eş’arî, Zahirî, her biri esasen manaen bir ama lafzen farklı bazı tarif ve tasnifler de yapmışlardır. Tafsilata girip boğmayacağız. Zaten bir yerden sonra bizi de aşan meseleler. Ama kısaca kabaca özetlersek durum budur. Ve diyebiliriz ki son tahlilde her fiili yaratan Allah Teâlâ’dır. Hayrı razı gelerek şerri de razı gelmeyerek halk eder..

Bir diğer sual de şudur;  hocam falanca kişi islam değil, Yahudi Hıristiyan veya Budist Ateist vs ama çok iyi biri,  çeşitli erdemleri var, şöyle mert şöyle vicdanlı vs.. Doğrudur. Yani mümkün.. Zaten en çok öyleleri için dua ederiz Allah’ım bu kuluna hidayet ver diyerek.. Rahatlıkla ve kesinlikle söyleyebiliriz ki; bu tür kafirlerdeki iyi huylar hala yaratılıştaki İslam fıtratının tam tahrif ve tahrip olmadığını, hala daha onun kalıntılarını kırıntılarını gösterir.. O tipleri saldırgan ve ahlaksız küffardan ayrı bir yere koyarız. Şeriatımız ve Fıtrat da zaten bunu emreder bunu gerektirir. Bazen böylelerinden, hidayet nasip olur, bakarsınız ki salih kullar çıkmış.. Veya bir müslüman kimlikli şahısta küfür ahlakı da görülebilir bazı. Ya münafıktır ya da nifaktan cüzler olan marazlardır. Bu da mümkün.. Evet, bazı kafirlerdeki bazı faziletlerin hikmeti budur; onlar hala daha islam fıtratının tam tahrip olmadığına, fıtratın kalıntılarına kırıntılarına alamettir.. Dediğimiz gibi, bazı böylelerinden şehid Malcolm X’ler, şehid Cevher Dudayev’ler çıkar..

( Bknz: http://www.resulullah.org/halid-bin-velid-ra ) “..Bu kadar akıllı olduğun hâlde İslam’a girmekten kaçman kadar acayip bir şey görmedim. İslamiyet gibi bir dinden kim uzak kalabilir? Re­sû­lul­lah bana seni sordu ve ‘Hâlid nerede?’ dedi. ‘Allah onu getirir.’ dedim. ‘Onun gibiler İslam’a uzak kalabilir mi? Mücadele ve gayretini Müslümanlar için kullansaydı onun için daha iyi olurdu.’ dedi. Kardeşim, çabuk ulaş, fırsatları kaçırma!..”

Görüldüğü gibi, Resulullah Aleyhisselâm’ın Halid Bin Velid gibi mert ve racon sahibi bir kimseye bakışı, “O daha müslüman olmadı mı?” taaccübü şeklindedir..

Günümüz dünyasında da tarih boyunca görülegelen bu tür şeyleri ibretle temaşa etmekteyiz. * Nice sahte islamcının kendisi veya evladı tağutların köpeği bir hain zındık, cihad ve ümmet düşmanı bir mürted mankurt olabiliyorken;  nice mert ve vicdanlı kafir var ki, bir gün bakıyorsunuz ki müslüman, hatta mücahid, ve alim, ve hatta şehid olmuş..

Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartan Allah Subhanehu ve Teala; aslı islam olan bizleri, şerefli ataları üç kıtaya islam izzet ve şerefini, adalet ve rahmetini taşımış ecdadın mankurt ve mürted torunları eylemesin. Bizleri Hak yolunda şanlı ‘ATA’ların izinde kılsın. Salahaddin, Baybars, Süleyman, Barbaros gibi ümerâ ve İzz Bin Abdusselam, İbni Teymiyye, Ebu Suud, Birgivî, Halebî gibi ulemâ yolunda kılsın!..

Psikolog-Tarihçi / Levent AKINCI

*Ayrıca,  bakınız:

https://www.ayncalut.com/guncel/zaman-ve-mekan/

https://www.ayncalut.com/guncel/muasir-fizik-kimya-ve-tip-camialarina-iki-sual/

https://www.ayncalut.com/guncel/laik-olmayan-iki-cocuk-turu/

https://www.ayncalut.com/guncel/bizim-yunus/

https://www.ayncalut.com/islami-ilimler/rahmet-genis-ama-vakit-dar-acele-etmeli/

https://www.ayncalut.com/tarih/osmanlida-gayri-muslimler/