Kategoriler
Güncel

Kemalistlere Tarih Dersi

Hilâfet yıkılıp, memâlik-i islâma ve tüm dünyaya laik tuğyân hakim olunca.. İslam dünyasında maarif ve tâlim terbiye adına güdülen siyaset malumdur;

– Türkler’e; şöyle bir tarih dayattılar; bir yandan Hun, Göktürk vs İslam öncesi Türk tarihini, bir yandan Hilâfet sonrası Laik tarihi öğrenmeyi ve sevmeyi dayattılar. Aradaki bin yıllık İslamî Türk tarihi ya yok sayıldı ya da karalandı..

– Araplar’a; bir yandan İslam öncesi kadim devirlerdeki Finike ve Firavunlar devri, ve Asur, Babil, Sümer devri vs; bir yandan da Laik asırdaki Baasçı vs devletler tarihini övdü birileri..

– Kürtlere; bir yandan bölgedeki İslam öncesi Med, Kommagene vs devletleri, bir yandan da Laik asırdaki çeşitli devlet ve örgütleri sevmeleri teşvik edildi..

Hakeza diğer memâlik-i islam.. Benzer Lâik-Ulusçu torna hemen hepsinde aynı şekilde çalıştı..

Asrı Saadet ve Râşid Halifeler devri, ve Emevî, Abbasî ve Osmanî Hilâfet tarihi örtülmek istendi. Endülüs, Selçukî, Eyyûbî, Memluk, Açe Darusselâm, Muvahhidîn, Murabıtûn vs hepsinin üzeri örtüldü.. Şark’tan Garb’a, Atlantik’ten Pasifik’e, Moro ve Açe’den Fas ve Agadez’e, Yemen ve Habeş’ten Kafkas’a Kırım’a Balkanlar’a.. Tüm o ihtişamlı Devletler ve “Ümmet” unutturulmak istendi. Kâh yok sayıldı, kâh karalandı..

Yani, Tarih olarak; ya İslam öncesi Cahiliyye, ya da Hilafet sonrası hakim olan Modern Cahiliyye dikta edildi..

Sonuç; milyonlarca Laikci ve Ulusçu müşrik!

Bu bahiste bir misal ile devam edeyim;

Selçuklu ve Osmanlı kurulurken ve iyi zamanlarında Türkçü imişmiş, sonraki kötü dönemlerinde ise Farsçı ve Arapçı olmuşmuş.. Bu yüzden çökmüşmüş..

Sosyal medyada, ilişikteki resimdeki gibi muharref ve yalan yanlış bir şeyler paylaşıp ve de bu yalan yanlış bilgiler üzerine faşist yorumlar yazıp duruyor “Kemalist” birileri.. (Selçuklu; kuruluşta isimler Alparslan, Tuğrul vs, çöküşte Keykubat, Keyhüsrev vs.. Osmanlı; kuruluşta isimler Ertuğrul, Ataman vs, çöküşte Abdulaziz, Abdülhamid vs) Zaferin veya hezimetin sırrı Arapça ve Farsça’ya bağlanmış vesselâm.. Arka planda ise apaçık Allah düşmanlığı olduğunu da zaten bu tür zevâtın fikriyâtına göz attığımızda rahatlıkla görebiliyoruz..

Bu arada, son dönemde bulunan paralar çok net bir surette Osman Gazi’nin ismini bir kez daha isbat etmiştir. Cahillerin bunlardan da haberleri yok belli ki, Ataman masalları ile avunuyorlar hâlâ..

Bu Şamanist zevata benzer surette; Lâik “Barzanist” ve Ateist veya Zerdüşti “Apoist” vs güruh da benzer şeyleri Kürtler hakkında diyor. Kürtlük, tarih boyunca Araplık ve Türklük ile sindirilmişmiş, silikleştirilmişmiş..

İslam itikadına göre tüm bu ruh hastaları kafirdir, bu türlerin kafir olduklarına dair şüphesi olanlar dahi kafirdir..

“Allah’ın ismi en yüce olsun ve İslam dini cihana hakim olsun” diye yaşamış ve ölmüş, Allah yolunda kılıcı veya kalemiyle mücadele etmiş olan islam ümerâ ve ulemâsının bütün o gayret ve hayatlarını “ANAKRONİK” bir bakışla kendine yontmaya çalışanlar veya karalayanlar çeşitlilik arzediyor.

Mesela Komünistler; bütün o gayretleri kaynaklar, ticaret yolları, gelir gider, ganimet, vergi vs sözde ekonomik bir kısım idealler ve sömürü politikası ile açıklamaya çalışırlarken; milliyetçiler de hepsini kavmiyyet ülküsüyle izah etme çabasına girerler.

Yani Solculara göre fetih ve savaşlar yağma ve sömürü içindi; Milliyetçilere göre ise ecdadımız kavimlerinin uluslarının ismi en yüce olsun diye yollara düşmüştü..

Her iki batıl ideolojideki hastalara da şifa yani hidayet dileriz..

Gelelim kapakta resimdeki yalanları, Kemalistlerin iddia ettikleri o zırvayı sadece bir kaç misal ile bile nasıl çürütecegimize;

– İlk İslâmi Türk Hakanı olan İdil Bulgar hükümdarının adı CAFER İLTEBER ALMIŞ Han

– İslami Karahanlı kurucusu ABDULKERİM SATIK BUĞRA Han

– Selçuklu Sultanı DAVUD ÇAĞRI Bey

– Selçuklu Sultanı MUHAMMED ALPARSLAN

– Eyyubi Sultanı SALÂHADDÎN EYYÛBÎ

– Memluk Sultanı RUKNEDDÎN ZAHİR BAYBARS

– Osmanlı kurucu Beyi FAHRUDDÎN OSMAN Gazi

– Osmanlı Beyi SEYFUDDÎN ORHAN Gazi

– Osmanlı Sultanı MUHAMMED FATİH

– Osmanlı Halife Sultanı YAVUZ SELÎM

– Osmanlı Halife Sultanı KANUNÎ SÜLEYMAN

– Osmanlı Kaptanıderyâsı BARBAROS HAYRUDDÎN HIZIR Gazi

– Osmanlı Akıncı Beyleri HACI EVRENOS, ABDULLAH MİHAL, MUHAMMED, ÖMER, KASIM, HÜSREV, BALİ.. Ve daha niceleri..

Kısacası İslami Türk tarihinde kuruluşlarda da; en zirve devirlerde de; Malazgirt, Hıttin, Ayncalut, İstanbul, Mohaç, Preveze vs zaferlerin olduğu en muhteşem asırlarda da, gerilediklerinde de; halife, sultan, alim, bey ve gaziler içinde İslamî isimler ve Arapça ve Farsça var hep. Ya ad, ya ön ad, bir şekilde künye-elkab kısmında, daima bir islami isim veya sıfat vardı! Kafirlerin, modern paganların, muasır cahiliyyenin zoruna gitse de!!!

Ayrıca; İslam Devletleri için Millet esastı. Bir ‘İslam Milleti’ vardı bir de ‘Küfür tek millettir’ hakikatince diğerleri. Asrı Saadet ve sonra bilateşbih Emevî, Abbasî, Osmanî olmak üzere 1300 sene boyunca hüküm süren Hilâfet ve devirlerindeki tâbi bütün Sultanlıklar ve Beylikler için hep “İslam Kardeşliği” esastı.. Kavim kardeşliği ya da başka herhangi bir sınıfsal ayrım yoktu, “Müslüman veya Kafir” dışında başka bir tasnif yoktu!

Târık İbni Ziyad, Kuteybe, Mut’asım, Harun Reşid, Kurtubî, Şatıbî, İzz Bin Abdusselâm, İbni Kayyım, İbni Hazm, İbni Kesîr, İbni Hacer Askalanî, Nevevî, İbni Haldun, İbrahim el Halebî, Abdulkerim Satık Buğra, Muhammed Alparslan, Zahir Baybars, Muhammed Fatih, Yavuz Selim, Muhteşem Süleyman, Barbaros Hayruddin Hızır, Mengübars ibni Yalınkılıç, Serahsî, Muhammed Birgivî, Salahaddin Eyyubî, Ebû Suud, Molla Gorani, İdris Bitlisi, Özdemiroğlu Osman Paşa, Hacı Beşir Ağa, Şeyh Mansur; İmam Şamil; Evrenos Gâzî, Mihâl Gâzî, Sokollu Mehmed Paşa, Mimar Sinan, Murâd Reis, Gazi Hasan Paşa..

Mesela burada bir kaç örnek olarak kronoloji gözetmeden yâd ettiğimiz seleflerimiz Türk, Arab, Berberî, Kürt, Çeçen, Avar, Çerkes, Zencî, Sırp, Rum, Ermeni, Hollandalı.. Bir çok ulustan MÜSLÜMAN var. Rahmetullahi Aleyhim Ecmâîn..

Şu hakikati de bir Bozok Yozgat Türkü olarak söylemeden geçemeyeceğim; Türklüğü biz İslam üzere olan Türklere bırakmama derecesinde faşistlik yapanları ne zaman araştırdı isem hep başka unsurlar oldukları çıktı karşıma. Azınlık ve eziklik hissi ile kendilerini biz Türkler’e yamamak adına kraldan kralcı soytarılar olduklarını gördüm hep.. Yâni çoğu böyle idi. Ve Laik-Ateist ideolojiler uğruna içlerindeki İslam-Şeriat nefretini Türkçülük adıyla yaptıklarını gördüm! Benzer durum Kürtçüler için de farklı değil. Nitekim Kürtlügü İslâmi Kürtlere bırakmama derecesinde yüceltenler için, konuştuğum Müslüman Kürt kardeşler bu Laik Ateist Kürtçüler için, aslı nesli başka; Ermeni vs diyorlar. Belki hepsi olmasa da çoğu öyle imiş..

İlginçtir; Türkçülük fesadının başını Moiz Kohen (Munis Tekinalp) gibi “Sabetay veya Yahudi” birileri kotarıyor en az yüz senedir.. Aynı sekilde Kürtçülüğü de “Hıristiyan Ermeni” birileri kotarıyor..

Bu batıllara, bu küfür fikir ve ideolojilere inandıkları sürece, safkan Türk veya safkan Kürt veya safkan Arap hattâ Seyyîd olsalar ne yazar?! CEHENNEMDE KAFİRLERE YER Mİ YOK !

Sırf Türk, Arap, Kürt, Berberi, Çerkes, Zenci vs yaratıldı diye bir kavme üstünlük ya da ötekine alçaklık iddia ve isnad eden herkes faşisttir, kafirdir! Bırakın Ateist, Apoist, Baasçı veya Kemalist vs olmasını; Şehadet getirse de kafirdir! Kendini islam sansa veya öyle isimlendirse bile kafirdir.. Çünkü naklen ayetler ve hadislerle sabit olarak; ve vicdanen fıtraten ve aklen mantıken de, açıkça hilkate iftira ve isyan ve mahlukata karşı şeytanist-hevai bir şekilde nefret hastalığıdır kavmiyyetçilik!

“ALLAH’A KARŞI YALAN UYDURAN, YAHUT KENDİSİNE HAK GELMİŞKEN ONU YALAN SAYANDAN DAHA ZALİM KİMDİR ? CEHENNEMDE KÂFİRLERE YER Mİ YOK ?” (Ankebut Suresi 68. Âyet)

Levent AKINCI
Ebû Salahaddîn Baybars
El-Türkî, El-Bozokî, El-Bayburdî